Morning Class Stuff

Weapons

ZKNR JODO Kata

Saito Sensei’s 31 Kata and Kumi jo

Satome’s kumitachi 1–15

Hiroshi Ikeda – Jo & Bokken Kata

Hiroshi Ikeda – Jo & Bokken Kata

Mitsugi Saotome – Patrol Kata

Aikido Teachers:

Morito Suganuma Sensei

Yasuno Masatoshi

Hiroshi Isoyama

Kenji Shimizu

Centering:

Testing Techniques:

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Kotegaeshi

Tenchinage

Shihonage

Iriminage

Kaiten-nage

Koshi-nage

Additional Techniques:

Aiki Otoshi

Makiotoshi

Hiki Otoshi – Christian Tissier – Sankyo to Hiki Otoshi to Koshinage

Hiki Otoshi – Bob Zimmermann

Kumijo #5 Variations

 

Sato Sensei

Kumijo 1 thru 6

Mitsugi Saotome Sensei’s Principles of Aikido

Hiroshi Ikeda Sensei’s Koshinage

Nagare-kaeshi – Shihan Mitsugi Saotome, uke shidoin Raso Hultgren

Shohei Juku Aikido – Suganuma sensei (Part 1)

Roll Practice: